Available courses

ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МЛАДЕЖИ

 

Проект EnvironmentYou (Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, се фокусира върху разработването и прилагането на процедури, свързани с успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. В рамките на проекта се разработва специфична онлайн базирана Система за управление на околната среда (e-СУОС), която пилотно се въвежда в микро-, малки и средни предприятия от трансграничния регион между България и Гърция, с цел проверка на функционалностите на отделните елементи на системата и тяхното валидиране. На тази основа, ще се оцени нейната ефективност и ще се формулират предложения за подобрение или оптимизация, при установяването на необходимост от такива – както технически (софтуерни), така и по отношение на функционалностите й.


ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МЛАДЕЖИ

 

Проект EnvironmentYou (Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, се фокусира върху разработването и прилагането на процедури, свързани с успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. В рамките на проекта се разработва специфична онлайн базирана Система за управление на околната среда (e-СУОС), която пилотно се въвежда в микро-, малки и средни предприятия от трансграничния регион между България и Гърция, с цел проверка на функционалностите на отделните елементи на системата и тяхното валидиране. На тази основа, ще се оцени нейната ефективност и ще се формулират предложения за подобрение или оптимизация, при установяването на необходимост от такива – както технически (софтуерни), така и по отношение на функционалностите й.


ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МЛАДЕЖИ

 

Проект EnvironmentYou (Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, се фокусира върху разработването и прилагането на процедури, свързани с успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. В рамките на проекта се разработва специфична онлайн базирана Система за управление на околната среда (e-СУОС), която пилотно се въвежда в микро-, малки и средни предприятия от трансграничния регион между България и Гърция, с цел проверка на функционалностите на отделните елементи на системата и тяхното валидиране. На тази основа, ще се оцени нейната ефективност и ще се формулират предложения за подобрение или оптимизация, при установяването на необходимост от такива – както технически (софтуерни), така и по отношение на функционалностите й.


Проект EnvironmentYou (Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, се фокусира върху разработването и прилагането на процедури, свързани с успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. В рамките на проекта се разработва специфична онлайн базирана Система за управление на околната среда (e-СУОС), която пилотно се въвежда в микро-, малки и средни предприятия от трансграничния регион между България и Гърция, с цел проверка на функционалностите на отделните елементи на системата и тяхното валидиране. На тази основа, ще се оцени нейната ефективност и ще се формулират предложения за подобрение или оптимизация, при установяването на необходимост от такива – както технически (софтуерни), така и по отношение на функционалностите й.

При необходимост от информация, съвети и съдействие за намиране на решения на възникнали технически проблеми, свързани с функционирането на системата, можете да се свържете с нас на: ....................

Повече информация е налична на Интернет страницата на проекта и на партньорите в реализацията му: ....................


Обучението ще ви даде много вълнуващи знания и умения за добрите практики в пчеларството. Преди всичко това, обаче, ще се запознаете с поддържането на местни раси пчели, като необходимо условие за опазване на местни ценни растителни видове.

Чрез това обучение ще можете да въведете високи стандарти за хуманно отношение към животните, надхвърлящи задължителните стандарти. Ще се запознаете с практиките за намаляване на емисии на нитратите във водите, отделени от селскостопански източници, както и ползите от регулираната паша.


Концепцията на устойчивото земеделие се основава на принципа, че настоящите нужди на човечеството от продуктите на земеделието не трябва да лишават възможността на бъдещото поколение да задоволява собствените си нужди от тях. Устойчивото земеделие е свързано с умерено и правилно използване на почвените ресурси така, че земята да има възможност да запази плодородието си.

Осигуряването на необходимите хранителни вещества за земеделските култури и пасищата изисква добре да се познават нуждите на растенията. Торовите норми не бива да надвишават тези изисквания и трябва да се внасят в най-подходящия период от растежа и развитието на културите - в така наречените “критични“ периоди. Това обучение ще Ви запознае с добри екологични практики: проблеми и решения.


Искате ли да намалите разходите си и да използвате по-рационално водата - тогава това обучение е за Вас. Ще се запознаете как да пречиствате отпадъчните води и с различните методи на напояването.

Какво е важно да знаем за сроковете на засаждане или кои са подходящите сеитбообращения, запиши се за това обучение и ще научиш още добри практики и решения за твоето стопанство.

Това обучение ще ви запознае с как да третирате и съхранявате оборския тор, както и на други отпадъци от животновъдството. Ще се запознаете и с добри екологични практики в сферата на компостирането.Запознайте с мерките за борба с ерозията, как да мулчираме и още за лесомелиоративните и хидротехническите мероприятия.


Растителната защита е съществена част от агротехниката за осигуряване на добри добиви. Използването на интегрирана система за защита на растенията е ефективен подход за намаляване на разходите в дългосрочен план. Тя е основа за производство на безопасни храни и опазване на екосистемите. Отделете време, за да анализирате прилаганата растителна защита при отглежданите от вас култури, като потърсите баланса между механичните, химичните и биологични средства за борба.

Ако искате да контролирате разпространението и предпазване на животните от заразни болести по животните, то това обучение е за Вас.